SEGURETAT LABORAL

COANSA té com a objectiu oferir la qualitat global en les seves obres. Aquest sentit de la responsabilitat ens obliga a tractar amb especial cura la seguretat laboral dels nostres operaris i col·laboradors.

Des de 1980, any en que COANSA CONSTRUCTORA inicia la seva activitat, no s’ha vist mai implicada en cap accident laboral greu. Aquesta dada no és fruit de l’atzar sinó de la política de prevenció.

Per a COANSA la seguretat dels operaris és bàsica, per això complim estrictament les normes obligatòries i n’implementem de pròpies per tal d’ajustar-nos als requeriments específics de les diferents obres. Tots els operaris d’obra disposen d’equips de protecció individual ( EPI ) segons la tasca a realitzar: calçat, casc, guants, ulleres, etc, que els lliura el responsable de seguretat quan s’incorporen a l’equip, juntament amb un manual de normes de seguretat d’obligat compliment. Aquest reglament, desenvolupat per COANSA és un manual entenedor i de ús fàcil que inclou normes de protecció individual, normes de protecció col·lectives, ordre i neteja a l’obra i primers auxilis.

Diàriament s’avalua el compliment de les mesures de seguretat en totes les obres, informant a Direcció de possibles anomalies detectades que son corregides immediatament, ja que estem convençuts que la prevenció és el millor tractament contra els accidents laborals.